گلدیس وحیدی برجی
دکتری شهرسازی دانشگاه تهران
مدیرعامل
دریافت رزومه
بنفشه یادگارزاده
دکتری شهرسازی دانشگاه تهران
رئیس هیئت مدیره
دریافت رزومه
فاطمه علی اکبری
کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه شیراز
نائب رئیس هیئت مدیره
جواد هراتی
دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز
عضو هیئت مدیره
عیسی وحیدی برجی
مهندس مکانیک دانشگاه آزاد مشهد
عضو هیئت مدیره