نام و نام خانوادگی: بنفشه یادگارزاده
تحصیلات: دکتری شهرسازی
نام و نام خانوادگی: گلدیس وحیدی برجی
تحصیلات: دکتری شهرسازی
نام و نام خانوادگی: نفیسه گریوانی
تحصیلات: کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
نام و نام خانوادگی: مژگان جباری
تحصیلات: کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
نام و نام خانوادگی: جواد هراتی
تحصیلات: دکتری اقتصاد
نام و نام خانوادگی: فاطمه علی اکبری
تحصیلات: کارشناس ارشد طراحی شهری
نام و نام خانوادگی: سیما یارمحمدی
تحصیلات: کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
نام و نام خانوادگی: شکوفه یادگارزاده
تحصیلات: کارشناس ارشد معماری