زمینه های فعالیت شرکت

این طرح ها شامل طرح های جامع منطقه ای، ناحیه ای، طرح ساماندهی سکونتگاه های روستایی و .... می باشند که چارچوب توسعه و خط مشی های فضایی و غیرفضایی کلان را تدوین می نمایند.
این طرح ها شامل طرح های جامع، تفصیلی و هادی شهری می باشند که کلیات توسعه و رشد شهر را هدایت می کنند.
این طرح ها شامل طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، ساماندهی سکونتگاه های حاشیه ای، پروژه های محرک توسعه و ... می باشند که به صورت موضعی به شناسایی معضلات خاص پهنه های مسئله دار شهری پرداخته و پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت و تقویت شرایط سکونت و فعالیت آنها ارائه می دهند.
این طرح ها شامل طراحی میادین و خیابان های شهری می باشند و مواردی از جمله الگوی توده گذاری، دسترسی ها، فعالیت ها و عملکردهای حاشیه ای و جزئیاتی از قبیل مبلمان شهری، پوشش گیاهی، کفسازی، نمادها و المان ها را مورد توجه قرار می دهد.
این طرح ها شامل طراحی انواع پارک ها در مقیاس های مختلف محلی، منطقه ای، شهری و فراشهری می باشند. علاوه بر آن طراحی پارک ها می تواند به صورت موضوعی بر روی یک تم، محتوا یا مخاطبین خاص متمرکز شود.
طرح های تفکیک اراضی شامل اقداماتی از جمله اعمال طرح های فرادست و مصوبات قانونی مربوطه، تعیین سهم انواع کاربری ها، مکان یابی بهینه انواع کاربری ها و قطعه بندی اراضی مورد نظر است.
طرح های آماده سازی اراضی شامل فعالیت هایی از جمله نیازسنجی کاربری های مختلف، تعیین روابط فضایی و مکان یابی فعالیت های مختلف، تفکیک قطعات، طراحی مسیرهای دسترسی، تأسیسات و فضاهای عمومی می باشد.
طرح های انطباق کاربری، مربوط به اراضی است که مالکین تقاضای بهره برداری از زمین مغایر با کاربری و یا شرایط طرح های جامع و تفصیلی مصوب دارند. در این طرح ها اثرات تغییر کاربری از جنبه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، دسترسی، عملکردی و ... بررسی می شود و در نهایت با توجه به خواست مالک و نیاز شهر، گزینه بهینه ارائه می شود.
این طرح ها شامل طرح های ساماندهی جداره های شهری در راستای ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری است. علاوه بر آن در تفکیک های بالای 5 قطعه که نمای آنها می تواند تولید جداره شهری نماید الگوی نما به منظور ایجاد هماهنگی و کیفیت بخشی به جداره های شهری طراحی می شود.
طرح های گردشگری شامل مواردی از قبیل طراحی سایت های بوم گردی، مجموعه های پذیرایی، اقامتی و فراغتی در مقیاس های شهری و روستایی و منطقه ای، تهیه گزارش توجیهی و امکان سنجی است.
در طرح های سایت پلان بر مبنای ساختار فضایی پیشنهادی و پهنه بندی فعالیت ها، فعالیت ها مکان یابی شده و توده گذاری انجام می شود. در نهایت راه های ارتباطی و جزئیات مربوط به فضاسازی طراحی می شود.
طرح های راهبردی و مکان یابی کاربری اراضی به منظور ارائه پیشنهادات راهبردی در خصوص مکان بهینه، اندازه و وسعت مناسب زمین و سایر شرایط الزامی بهره برداری بهینه از زمین برای انواع کاربری های پیشنهادی متقاضیان تهیه می شود.
با توجه به لزوم بکارگیری برنامه ریزی راهبردی در نهادهای مدیریتی شهر، طرح های راهبردی-عملیاتی به منظور تدوین چشم انداز شهر و شهرداری و ارائه برنامه های میان مدت و عملیاتی تهیه می شوند.
در این طرح ها موقعیت مناسب توده و فضا مشخص شده و بر مبنای مولفه هایی از جمله میزان هزینه مورد نظر، وسعت و ابعاد زمین، اقلیم منطقه، پوشش گیاهی بومی و بستر زمین، باغ و ویلا طراحی می¬شود.
تهیه و آماده سازی لایه های اطلاعاتی مورد نیاز از طریق برداشت میدانی، بررسی سوابق و بایگانی و ... سازمان های مختلف و ورود آن به سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)
تهیه طرح های پژوهشی در زمینه موضوعات مرتبط با شهر و شهرسازی